SAP2000

Ολοκληρωμένο Λογισμικό για την Ανάλυση και των Σχεδιασμό των Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή

pdf_download_icon_ Knowledge Base

pdf_download_icon_ SAP2000 Releases

pdf_download_icon_

SAP2000 20.0.0 Enhancements [Release Notes]

LEARN ABOUT THE NEW FEATURES IN THE LATEST RELEASE
RELEASE DATE : 14 NOV 2017


Το SAP αποτελεί εδώ και 30 χρόνια συνώνυμο των πιο σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης κατασκευών. Ακολουθώντας την ίδια παράδοση εδώ και χρόνια, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ένα εξελιγμένο, έξυπνο, και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας που υποστηρίζεται από μια πανίσχυρη μηχανή ανάλυσης και από εξειδικευμένα εργαλεία σχεδίασης για μηχανικούς που εργάζονται στα συγκοινωνιακά έργα, στην βιομηχανία, στα δημόσια έργα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Από την τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων μέχρι τις ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και σχεδιασμού που είναι πλήρως προσαρμοσμένα σε ένα φιλικό γραφικό περιβάλλον, το SAP2000 έχει αποδειχθεί ως το πιο ολοκληρωμένο στατικό πρόγραμμα στην σύγχρονη αγορά. To διαδραστικό γραφικό περιβάλλον του, επιτρέπει την γρήγορη δημιουργία μοντέλων κατασκευών χωρίς την ανάγκη της χρονοβόρου εκμάθησης σχεδιαστικών εργαλείων. Τώρα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την δύναμη του SAP2000 για κάθε ανάλυση και σχεδιασμό που μπορεί να προκύψει, συμπεριλαμβανομένων και των απλών καθημερινών προβλημάτων. Με την χρήση των προτύπων σχεδίασης, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει σύνθετα μοντέλα τα οποία ύστερα διακριτοποιούνται εύκολα. Με την βοήθεια των ενσωματωμένων κωδίκων σχεδιασμού δημιουργούνται αυτόματα σενάρια φόρτισης ανέμου, κυμάτων, σεισμού τα οποία ελέγχονται ώστε να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό χάλυβα των Αμερικάνικων, Καναδικών και διεθνών κανονισμών.

Οι προηγμένες τεχνικές του προγράμματος επιτρέπουν την βήμα-προς-βήμα ανάλυση μεγάλων μετατοπίσεων, την ιδιομορφική ανάλυση και ανάλυση Ritz, την ανάλυση αλυσοειδούς των καλωδίων, την ανάλυση μη-γραμμικότητας του υλικού με την προσθήκη πλαστικών αρθρώσεων, την μη-γραμμική ανάλυση με την χρήση στρωσιγενούς στοιχείου κελύφους κατανεμημένης πλαστικότητας. την ανάλυση λυγισμού, την ανάλυση προοδευτικής κατάρρευσης,  την εφαρμογή ενεργειακών μεθόδων για τον έλεγχο της μετακίνησης, την μοντελοποίηση απόσβεσης που εξαρτάται από την ταχύτητα, την εισαγωγή μονωτήρων βάσης, και την μη-γραμμική ανάλυση των φάσεων της κατασκευής. Η μη γραμμική ανάλυση μπορεί να είναι στατική ή χρονοεξαρτώμενη , με την επιλογή για Γρήγορη Μη-Γραμμική Ανάλυση (FNA) χρονοιστορίας ή εφαρμογή της μεθόδου άμεσης ολοκλήρωσης.

Από την επίλυση ενός μικρού δισδιάστατου πλαισίου μέχρι τις σύνθετες μη-γραμμικές και δυναμικές αναλύσεις τρισδιάστατων κατασκευών, το SAP2000 είναι η ευκολότερη και αποδοτικότερη λύση για της ανάγκες σχεδιασμού και ανάλυσης κατασκευών.

 

Περιβάλλον εργασίας

Ένα Παράθυρο, Πολλές Όψεις

Το SAP2000 προσφέρει ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας στο χρήστη, το οποίο μπορεί να εκτελεί: Μοντελοποίηση, Ανάλυση, Σχεδιασμό και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.

 • Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας
 
 
Το προσαρμοσμένο περιβάλλον του SAP2000 επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν διατάξεις παραθύρων και διάφορα πρότυπα γραμμών εργαλείων.
 
 • Πολλαπλά αλληλοεξαρτώμενα παράθυρα
 
Οι χρήστες μπορούν πλέον να έχουν μεγάλη ευελιξία στον τρόπου που διαχειρίζονται τα πολλαπλά παράθυρα, με την χρήση των αλληλοσυνδεόμενων παραθύρων.
 

Μοντελοποίηση

Πρότυπες Κατασκευές

Το SAP2000 προσφέρει μια ποικιλία από πρότυπες κατασκευές για την γρήγορη είσοδο ενός νέου μοντέλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραμετροποιημένα πρότυπα για τις ακόλουθες μορφές κατασκευών: Απλές Δοκοί, Τρισδιάστατα Δικτύωμα, Τρισδιάστατα πλαίσια, Δεξαμενές, Κλιμακοστάσια, Φράγματα, και Αγωγοί.

 

Πολλαπλές Όψεις

Δείτε και χειριστείτε το φυσικό και το μαθηματικό μοντέλο με μεγάλη ακρίβεια. Προσδιορίστε τις βασικές όψεις μια κατασκευής και χειριστείτε με ευκολία μοντέλα με σύνθετη γεωμετρία.

 • Όψη Φυσικού Μοντέλου
 

Στις όψεις του φυσικού μοντέλου εμφανίζονται με ακρίβεια τα σημεία αναφοράς, οι τοπικοί άξονες, οι συνδετικοί κόμβοι και γενικά η φυσική γεωμετρία του μοντέλου.

 • Όψη Μαθηματικού Μοντέλου
 

Στις όψεις του μαθηματικού μοντέλου εμφανίζεται το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων την κατασκευής, το οποίο αποτελείται από τους κόμβους των στοιχείων, τα στοιχεία δοκού και τα στοιχεία κελύφους, που είναι σύμφωνα με την καθορισμένη διακριτοποίηση.

Σύστημα Πλεγμάτων

Στο SAP2000, μπορούν να οριστούν πλέγματα με καρτεσιανές ή κυλινδρικές συντεταγμένες. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των πλεγμάτων διακριτοποίησης για ένα μοντέλο,  ενώ τα πλέγματα μπορούν να περιστραφούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να τοποθετηθούν σε κάθε διάσταση του μοντέλου.

 

Κατόψεις και Όψεις

Οι κατόψεις και οι όψεις μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα για κάθε γραμμή του πλέγματος, κάνοντας δυνατή τη γρήγορη την πλοήγηση στο μοντέλο. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους όψεις με την χρήση της εξειδικευμένης δυνατότητας ανάπτυξης (Developed Elevation feature).

 

Διαδραστική Βάση Δεδομένων

Η διαδραστική επεξεργασία της βάσης δεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργαστούν τα δεδομένα του μοντέλου σε μια διάταξη πίνακα, κάτι που απλοποιεί τη διαδικασία της τροποποίησης του μοντέλου. Οι πίνακες αυτοί εισάγονται και εξάγονται εύκολα σε αρχεία του Microsoft Excel και του Microsoft Access.

 

Εργαλεία Διακριτοποίησης

Οι μηχανικοί διαθέτουν πολλές επιλογές αναφορικά με την δημιουργία δικτύου πεπερασμένων στοιχείων στο SAP2000. Απλώς επιλέξτε την επιφάνεια προς διακριτοποίηση και ύστερα προσδιορίστε τους περιορισμούς για την αυτόματη γένεση του δικτύου.

 • Επισκόπηση Διακριτοποίησης
 

Για την ανάλυση των πλαισίων και των επιφανειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ομαλά δίκτυα πεπερασμένων στοιχείων.

 • Συνοριακές Συνθήκες
 

Ο αλγόριθμος Automatic Edge Constraint επιλύει το πρόβλημα της σύνδεσης δύο δικτύων. Για παράδειγμα αν οι κόμβοι του δικτύου μιας ράμπας και ενός τοιχίου μιας κατασκευής δεν συμπίπτουν, το SAP2000 θα συνδέσει εσωτερικά αυτά τα δύο ασύμβατα δίκτυα, χρησιμοποιώντας τον παραπάνω αλγόριθμο σαν συνδετικό κρίκο των στοιχείων αυτών.

Δομικά Στοιχεία

Κόμβοι

Το SAP2000 δημιουργεί αυτόματα κόμβους στις συνδέσεις των δομικών στοιχείων ή εσωτερικούς κόμβους όταν διακριτοποιούνται τα δομικά στοιχεία. Οι συντεταγμένες των κόμβων και οι λοιπές πληροφορίες μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη σε ατομικό παράθυρο ή σε μορφή πίνακα.

 
 

Πλαίσια

Για την προσομοίωση των πλαισίων χρησιμοποιείται ένα γενικό, τρισδιάστατο στοιχείο δοκού που λαμβάνει υπόψη την επιρροή της διαξονικής κάμψης, την στρέψη, την αξονική παραμόρφωση και την διαξονική παραμόρφωση λόγω διάτμησης. Το SAP2000 περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη με τις ιδιότητες των πρότυπων διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα αλλά και τις ιδιότητες σύνθετων διατομών, σύμφωνα με τα Αμερικάνικα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα.

 • Επισκόπηση των Πλαισίων
 
 

Οι ενδιάμεσες αρθρώσεις δημιουργούνται αυτόματα στο σημείο που τα υπόλοιπα μέλη συναντούν τον κύριο φορέα, ώστε να εξασφαλιστεί η σύνδεση των πεπερασμένων στοιχειών.

 • Ιδιότητες Διατομών
 
 

Ακόμα και οι ιδιότητες για μη-πρισματικές και συγκολλητές διατομές από χάλυβα μπορούν να προσδιοριστούν εύκολα. Χρησιμοποιείστε τον Σχεδιαστή Διατομών για διατομές με πιο σύνθετη γεωμετρία.

Καλώδια

Το στοιχείο καλωδίου είναι ένα εξαιρετικά μη-γραμμικό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται για την ακριβή περιγραφή της αλυσοειδούς (catenary) συμπεριφοράς ενός λεπτού καλωδίου που υπόκειται στο ίδιο βάρος του.  H αύξηση της ακαμψίας λόγω προέντασης και τα φαινόμενα μη-γραμμικότητας λόγω μεγάλων μετατοπίσεων, περιλαμβάνονται εγγενώς στην μοντελοποίηση.

 
 

Τένοντες

Οι τένοντες σχεδιάζονται εύκολα ως ανεξάρτητα αντικείμενα, και η γεωμετρία τους καθορίζεται από ευθείες γραμμές, παραβολές, κυκλικές καμπύλες, ή άλλα τυχαία σχήματα. Τα φορτία του τένοντα καθώς και οι σχετικές απώλειες μπορούν να καθοριστούν εξ ίσου εύκολα στο SAP2000.

 
 

Κελύφη

Το στοιχείο κελύφους χρησιμοποιείται στην μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των μεμβρανών, των πλακών και των κελυφών για επίπεδες και τρισδιάστατες κατασκευές. Το υλικό του κελύφους μπορεί να είναι ομογενές ή να μεταβάλλεται σε στρώσεις; η μη γραμμικότητα του υλικού μπορεί να ληφθεί υπόψη με τη χρήση στρωσιγενούς στοιχείου κελύφους κατανεμημένης πλαστικότητας.

 
 

Στερεά Στοιχεία

Το στερεό στοιχείο είναι ένα οκτακομβικό τρισδιάστατο στοιχείο που χρησιμοποιείται για την προσομοίωση των στερεών όγκων. Βασίζεται στην ισοπαραμετρική θεώρηση και μπορεί να υποβληθεί σε εννέα ανεξάρτητους τρόπους καμπτικής παραμόρφωσης. Είναι χρήσιμο για την μοντελοποίηση φορέων στους οποίους, η φόρτιση, οι συνοριακές συνθήκες, οι ιδιότητες των διατομών ή οι αντιδράσεις ποικίλουν ανάλογα με το πάχος του φορέα.

 
 

Συνδέσεις

Ένα στοιχείο συνδέσμου μπορεί να εμφανίζει τρείς τύπους συμπεριφοράς: γραμμική, μη-γραμμική και δυναμική, που βασίζονται στις ιδιότητες που του αποδίδονται από τον χρήστη και στον τύπο ανάλυσης που πραγματοποιείται. Στο SAP2000 είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία συνδέσμου :  Γραμμικά Στοιχεία, Γραμμικώς Ελαστικά Στοιχεία, Απολύτως πλαστικά Στοιχεία, Πείροι, Αποσβεστήρες, Μονωτήρες Τριβής, Ελαστομεταλλικά Εφέδρανα, Υδραυλικοί αποσβεστήρες.

 
 

Αρθρώσεις

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν αρθρώσεις και να μεταβάλουν τις ιδιότητες των αρθρώσεων ώστε να πραγματοποιούν αναλύσεις push-over στο SAP2000. Η μη γραμμική συμπεριφορά των πλαισιακών στοιχείων (δοκοί, υποστυλώματα, διαδοκίδες) μπορεί να μοντελοποιηθεί με την εισαγωγή πλαστικών αρθρώσεων. Με αυτή την προσέγγιση η διατομή προσομοιώνεται με διαφορετικά σημεία, καθένα από τα οποία ακολουθεί την ακριβή καμπύλη τάσεων-παραμορφώσεων  του υλικού. Τα ανομοιογενή υλικά όπως το οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και πολύπλοκα σχήματα διατομών μπορούν επίσης να μοντελοποιηθούν με ευκολία.

 
 

Ελατήρια

Τα ελατήρια εδάφους  είναι στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τον κύριο φορέα με το έδαφος και ενδέχεται να είναι γραμμικά είτε μη γραμμικά. Οι μη γραμμικές συνθήκες στήριξης μπορούν να μοντελοποιηθούν με την χρήση στοιχείων που δέχονται μόνο συμπίεση (compression gaps), σαν κρατυνόμενα ελαστικά ή πλάστιμα ελατήρια, με την χρήση βισκοελαστικών αποσβεστήρων ή με τη χρήση σεισμικών μονωτήρων στη βάση.

 
 
 

Κατηγορίες Φορτίσεων

Αυτόματη Δημιουργία Σεναρίων Φόρτισης με Βάση τους Κανονισμούς

Το SAP2000 δημιουργεί αυτόματα και εφαρμόζει στην κατασκευή σεισμικά φορτία ή φορτία ανέμου, σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Το πρόγραμμα διαθέτει επίσης μια προηγμένη γεννήτρια κινητών φορτίων, που επιτρέπει στον χρήστη να εφαρμόζει κινητά φορτία στα πλαισιακά και επιφανειακά στοιχεία της κατασκευής.

 • Σεισμικά Φορτία
 
 

Κανονισμοί Σχεδιασμού: UBC 94; 97, BOCA 96, NBCC 95; 2005; 2010, IBC 2003; 2006, Chinese 2002, ISI1893 2002, NEHRP 97, Συντελεστές και ειδικά φορτία που προσδιορίζονται από τον χρήστη.

 • Φορτία Ανέμου
 
 
Κανονισμοί Σχεδιασμού: UBC 94, 97, BOCA 96, ASCE 7-95, -02, -05, NBCC 2005, Mexican 2010, Chinese 2002, IS875 1987, Συντελεστές και ειδικά φορτία που προσδιορίζονται από τον χρήστη.
 
 • Κινητά Φορτία

Η γεννήτρια κινητού φορτίου κινεί ένα πρότυπο όχημα εντός μιας λωρίδας για να προσδιορίσει τους δυσμενέστερους συνδυασμούς φόρτισης.
 

Φορτία Κυμάτων

Η δυνατότητα κυματικής φόρτισης δημιουργεί αυτόματα καταστάσεις φόρτισης στην κατασκευή που προέρχονται από τα κύματα, την κίνηση ρευμάτων, την άνωση και τον άνεμο. Για την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης των κυμάτων με την κατασκευή, αναπτύσσονται σενάρια στατικής φόρτισης πολλαπλών βημάτων. Επιπλέον, για την περιγραφή των αδρανειακών φαινομένων από την κίνηση των κυμάτων, μπορεί να δημιουργηθούν σενάρια δυναμικής φόρτισης και φόρτισης χρονοϊστορίας.

 

Φορτία Χρήστη

Προσδιορίστε συγκεκριμένα φορτία για να διαμορφώσετε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων φόρτισης, χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες επιλογές φόρτισης του SAP2000.

 • Δυνάμεις/ Ροπές
 

Μέσω της επιλογής για τον προσδιορισμό δυνάμεων φόρτισης επιβάλλονται συγκεντρωμένες δυνάμεις και ροπές στους κόμβους της κατασκευής. Οι τιμές των δυνάμεων μπορούν να προσδιοριστούν με βάση ένα σταθερό σύστημα συντεταγμένων (καθολικό) ή με βάση το τοπικό σύστημα του κάθε κόμβου.

 • Μετατοπίσεις
 

Τα φορτία μετατόπισης αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσμα των υποχωρήσεων στήριξης, αλλά και άλλων μετατοπίσεων που επιβάλλονται εξωτερικά της κατασκευής.  Η περίπτωση αυτή της φόρτισης μπορεί να οριοθετηθεί από τον χρήστη, ή να επιβληθεί με την βοήθεια γραμμικών ή μη γραμμικών ελατηρίων στήριξης. Για την μοντελοποίηση κατασκευών που στηρίζονται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών ή καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλές στηρίξεις δυναμικής διέγερσης.

 • Θερμοκρασιακή Φόρτιση
 

Η θερμοκρασιακή φόρτιση δημιουργεί θερμική καταπόνηση στα μέλη της κατασκευής. Οι αναπτυσσόμενες τάσεις εξαρτώνται από το υλικό της κατασκευής και δίνονται σαν το γινόμενο του συντελεστή θερμικής διαστολής του υλικού και της μεταβολής της θερμοκρασίας του στοιχείου. Η παραπάνω μεταβολή της θερμοκρασίας αναφέρεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας από την αρχική αφόρτιστη κατάσταση του φορέα, για γραμμική ανάλυση, ή γενικά από την προηγούμενη θερμοκρασία της κατασκευής για μη γραμμική ανάλυση.

 • Τάσεις
 

Στο πρόγραμμα είναι διαθέσιμοι έξι τύποι τάσεων που μπορούν να επιβληθούν, καθένας από τους οποίους ανταποκρίνεται σε κάθε μια περίπτωση εσωτερικής έντασης του πλαισιακού στοιχείου. Αυτές οι περιπτώσεις εσωτερικής έντασης είναι:  Αξονική, Διάτμηση(2), Στρέψη και Κάμψη (2).

 • Πίεση Πόρων
 

Η πίεση πόρων χρησιμοποιείται για την μοντελοποίηση της οπισθέλκουσας δύναμης και της πλευστότητας ενός υγρού που ρέει σε ένα στερεό μέσο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η επίδραση της παρουσίας νερού σε μια εδαφική δομή.

Ανάλυση

Επισκόπηση

Οι επιλύτες της CSI έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί από την εταιρία για παραπάνω από 35 χρόνια. Η μηχανή ανάλυσης SAPFireTM έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει πολλαπλούς λύτες στα 64-bit για την βελτιστοποίηση της ανάλυσης. Μπορεί να εκτελεί τόσο απλή Ιδιομορφική Ανάλυση όσο και Ιδιομορφική Ανάλυση Ritz.

 

Στατική Ανάλυση

Το SAP2000 μπορεί να εκτελέσει τόσο απλή στατική ανάλυση, όσο και στατική ανάλυση σε πολλαπλά βήματα. Η στατική ανάλυση μιας κατασκευής περιλαμβάνει την επίλυση του γραμμικού συστήματος εξισώσεων που περιγράφεται από την σχέση K*u = r. Κάποιες περιπτώσεις φόρτισης ασκούνται σε μια σειρά βημάτων, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά αποτελούνται από πολλά διαδοχικά σενάρια φόρτισης που εφαρμόζονται το ένα μετά το άλλο. Τέτοιες περιπτώσεις φόρτισης είναι τα κινητά φορτία, τα φορτία λόγω της διέλευσης αυτοκινήτων, και οι κυματικές φορτίσεις.

 

Δυναμική Ανάλυση

Η δυναμική ανάλυση στο SAP2000 περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ιδιομορφών ταλάντωσης με την χρήση των διανυσμάτων Ritz ή των ιδιοδιανυσμάτων, την ανάλυση φασματικής απόκρισης και την ανάλυση χρονοϊστορίας για γραμμική και μη-γραμμική συμπεριφορά της κατασκευής.

 • Ιδιομορφική Ανάλυση
 

Η ιδιομορφική ανάλυση υπολογίζει τις ιδιομορφές ταλάντωσης της κατασκευής, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση της συμπεριφοράς της, και σαν βάση της διαδικασίας της ιδιομορφικής συμβολής στις αναλύσεις φασματικής απόκρισης και χρονοϊστορίας. Η ιδιομορφική ανάλυση τύπου Ritz προσδιορίζει τις βέλτιστες ιδιομορφές που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της συμπεριφοράς της κατασκευής, όταν αυτή υπόκειται σε φασματική ανάλυση ή ανάλυση χρονοϊστορίας, και είναι πιο αποτελεσματική για αυτό τον σκοπό από την απλή ιδιομορφική ανάλυση.

 • Φασματική Απόκριση
 

Η ανάλυση φασματικής απόκρισης προσδιορίζει την στατιστικά πιθανή απόκριση της κατασκευής όταν υπόκειται σε σεισμική φόρτιση. Αυτή η γραμμική ανάλυση χρησιμοποιεί φάσματα επιταχύνσεων ή μετατοπίσεων , τα οποία καθορίζονται από το σεισμικό φορτίο και τις κατά τόπους συνθήκες, και όχι από καταγραφές χρονοϊστορίας για την μετακίνηση του εδάφους. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και λαμβάνει υπόψη της την δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής.

 • Ανάλυση Χρονοϊστορίας
 

Η ανάλυση χρονοϊστορίας καταγράφει την βήμα-προς-βήμα απόκριση της κατασκευής σε σεισμική εδαφική διέγερση και άλλες μορφές φόρτισης όπως οι εκρήξεις, η περιοδική κίνηση μηχανημάτων, ο άνεμος, τα κύματα κτλ. Κατά την ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επαλληλία των ιδιομορφών ή μέθοδοι απευθείας ολοκλήρωσης, ενώ και στις δύο περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί αν είναι γραμμική ή μη γραμμική. Η ταχεία μη-γραμμική ιδιομορφική ανάλυση, γνωστή και ως FNA (Fast Nonlinear Analysis), είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και ακριβής για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων.  Η μέθοδος απευθείας ολοκλήρωσης είναι ακόμη πιο γενικευμένη, και έχει την δυνατότητα να λάβει υπόψη της μεγάλες μετατοπίσεις και εξαιρετικές περιπτώσεις μη-γραμμικής συμπεριφοράς. Τέλος, η μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες περιπτώσεις μη γραμμικότητας (συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων της κατασκευής) ικανοποιώντας ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών.

Λυγισμός

Οι ιδιομορφές λυγισμού για μια κατασκευή μπορούν να προσδιοριστούν κάτω από την επίδραση οποιουδήποτε συνόλου φορτίων. Ο λυρισμός μπορεί επίσης να υπολογιστεί μη- γραμμικά, αλλά και για κάθε τμήμα του φορέα στην φάση κατασκευής. Στο πρόγραμμα είναι επίσης διαθέσιμη και η πλήρως μη γραμμική ανάλυση λυγισμού ενώ λαμβάνονται υπόψη φαινόμενα P-δέλτα και η θεωρία μεγάλων μετατοπίσεων. Σε περιπτώσεις ακαριαίου λυγισμού (Snap-through) ο δρόμος ισορροπίας μπορεί να απεικονιστεί με την σταδιακή επιβολή μετατοπίσεων. Η δυναμική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση πιο σύνθετων προβλημάτων λυγισμού.

 

Ανάλυση P-δέλτα

Μέσω της ανάλυσης P-δέλτα λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα χαλάρωσης λόγω θλίψης και σκλήρυνσης λόγω εφελκυσμού. Μια απλή ανάλυση P-δέλτα υπό την επίδραση των οιονεί μονίμων φορτίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της δυσκαμψίας του μοντέλου και να περιλαμβάνει γραμμικές αναλύσεις υπό την επίδραση των μονίμων και κινητών φορτίων, οι οποίες στο τέλος να επαλληλισθούν. Εναλλακτικά, κάθε συνδυασμός φόρτισης μπορεί να αναλυθεί μη γραμμικά ώστε να προκύψει η επιρροή των φαινομένων P-δέλτα. Τα φαινόμενα P-δέλτα λαμβάνονται υπόψη για όλα τα δομικά στοιχεία του κυρίου φορέα και ενσωματώνονται στο πλαίσιο την ανάλυσης και του σχεδιασμού.

 

Ανάλυση Pushover

Η ανάλυση Pushover στο SAP2000 περιλαμβάνει την εφαρμογή του κανονισμού FEMA 356 και οι δυνατότητες επιλογής των πλαστικών αρθρώσεων και της κατανεμημένης πλαστικότητας βασίζονται στις σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων. Με την χρήση του στρωσιγενούς στοιχείου κελύφους κατανεμημένης πλαστικότητας μπορεί να ληφθεί υπόψη η πλαστική συμπεριφορά των τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, των πλακών και των μεταλλικών δίσκων. Η συμπεριφορά των πλαστικών αρθρώσεων για τον χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα ορίζονται σύμφωνα με τη σχέση-τάσεων παραμορφώσεων του υλικού.

 

Χρονοεξαρτώμενη Ανάλυση Κατασκευής

Η ανάλυση των φάσεων κατασκευής είναι μια μορφή μη-γραμμικής ανάλυσης στο SAP2000 που επιτρέπει τον προσδιορισμό των επιρροών των σταδίων κατασκευής. Κατά την διάρκειά της ο χρήστης μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί μέλη στην κατασκευή, να εφαρμόζει φορτία επιλεκτικά σε τμήματά της, και να λαμβάνει υπόψη της συμπεριφορά του υλικού με την πάροδο του χρόνου συμπεριλαμβάνοντας φαινόμενα γήρανσης, ερπυσμού ή συρρίκνωσης.

 • Φάσεις Κατασκευής
 

Η σταδιακή κατασκευή, γνωστή και ως διαδοχική κατασκευή ή τμηματική κατασκευή.

 • Ερπυσμός και Συρρίκνωση
 

Οι μακροπρόθεσμες παραμορφώσεις λόγω ερπυσμού και συρρίκνωσης μπορούν να υπολογιστούν με την σταδιακή τμηματική ανάλυση της κατασκευής. Οι ιδιότητες των υλικών που εξαρτώνται από το χρόνο, βασίζονται στα πρότυπα του κώδικα CEB-FIP έκδοση 1990 και οι καμπύλες ερπυσμού και χαλάρωσης μπορούν να εισαχθούν από τον χρήστη.

Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος

Η ανάλυση πυκνότητας φάσματος ισχύος (Power-spectral-density analysis) είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα και βοηθάει στον προσδιορισμό της πιθανολογικής απόκρισης της κατασκευής λόγω κυκλικής φόρτισης (αρμονικής, ημιτονοειδούς) κάτω από ένα εύρος συχνοτήτων. Αυτό είναι χρήσιμο για την μελέτη της κόπωσης, της τυχαίας απόκρισης λόγω σεισμικής διέγερσης, και για πολλές άλλες εφαρμογές. Με την παραπάνω ανάλυση μπορούν να εφαρμοστούν στην κατασκευή πολλαπλές φορτίσεις υπό διαφορετικές φάσεις και κατευθύνσεις, οι οποίες να είναι συσχετιζόμενες ή και ασυσχέτιστες.
 

Ανάλυση Σταθερής Κατάστασης

Η ανάλυση σταθερής κατάστασης διατίθεται για τον προσδιορισμό της απόκρισης της κατασκευής υπό την επίδραση κυκλικής (αρμονικής, ημιτονοειδούς) φόρτισης σε ένα εύρος συχνοτήτων. Η δυσκαμψία και η απόσβεση της κατασκευής που είναι εξαρτώμενες από ένα φάσμα συχνοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση της θεμελίωσης της κατασκευής και φαινομένων μακρινού πεδίου. Η ανάλυση σταθερής κατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της επιρροής της λειτουργίας πολλαπλών μηχανών επί της κατασκευής, που λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες. Το παραπάνω είναι εφικτό με τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων διάφορων αναλύσεων στο ίδιο μοντέλο.

 

Στοχευόμενη Τάνυση

Κατά την διάρκεια της μη γραμμικής στατικής ανάλυσης, τα πλαισιακά στοιχεία και τα καλώδια μπορούν να τανυθούν αυτόματα ώστε να αποκτήσουν τις στοχευόμενες αξονικές δυνάμεις τους. Αυτό συνήθως χρησιμοποιείται για την επιβολή των προκαθορισμένων εντάσεων των καλωδίων, μπορεί όμως να φανεί χρήσιμο και για την ανύψωση της κατασκευής στο σημείο μιας οριακής τάσης, χρησιμοποιώντας τα πλαισιακά της στοιχεία.
 

Συνδυασμοί Φορτίσεων

Το SAP2000 περιλαμβάνει έναν απεριόριστο αριθμό περιπτώσεων φόρτισης και συνδυασμών. Τύποι συνδυασμού φορτίσεων : γραμμική επαλληλία, επαλληλία μεγίστων- ελαχίστων τιμών, συμβολή απόλυτων τιμών, μέθοδος SRSS, συνδυασμός φασμάτων. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την επαλληλία, μπορεί να είναι κ αυτές αποτέλεσμα άλλων συνδυασμών.

 

«Ζωντανό» Μοντέλο

Για κατασκευές μικρού ή μεσαίου μεγέθους η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιείται ταχύτατα όσο ο χρήστης κατασκευάζει ή τροποποιεί το μοντέλο. Για οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στην γεωμετρία, τις ιδιότητες ή την φόρτιση, η κατασκευή άμεσα ανταποκρίνεται με νέα παραμορφωμένη εικόνα, διαγράμματα ροπών ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή αποτελεσμάτων. Μοιάζει σαν να δουλεύετε με ένα «ζωντανό» μοντέλο (live model), έχοντας στα χέρια σας ένα πανίσχυρο εργαλείο για την προκαταρκτική μελέτη της κατασκευής και την δοκιμή υποθετικών σεναρίων.

Σχεδιασμός

Φέρων Οργανισμός από Δομικό Χάλυβα

Ο πλήρως ενσωματωμένος στο πρόγραμμα σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού από δομικό χάλυβα, περιλαμβάνει την βελτιστοποίηση των διαστάσεων των μελών με την παράλληλη εφαρμογή των κανονισμών σχεδιασμού. Το SAP2000 επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει διαδραστικά τα αποτελέσματα του σχεδιασμού για οποιοδήποτε μέλος του φορέα, να αλλάζει τις παραμέτρους σχεδιασμού ή τις ιδιότητες των διατομών, ενώ τα χαρακτηριστικά κάθε μέλους εμφανίζονται επικαιροποιημένα μετά την όποια τροποποίηση.

See supported design codes

 
 

Φέρων Οργανισμός από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ο πλήρως ενσωματωμένος στο πρόγραμμα σχεδιασμός του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνει : ειδική περιοχή για τον υπολογισμό των οπλισμών, λίστες για την επιλογή διαστασιολόγησης νέων μελών, την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών σχεδιασμού.  διαδραστικές μεθόδους σχεδιασμού και προβολής των αποτελεσμάτων.

See supported design codes

 
 

Φέρων Οργανισμός από Αλουμίνιο

See supported design codes

 
 

Φέρων Οργανισμός από Χάλυβα Ψυχρής Έλασης

See supported design codes

 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων

Παραμορφωμένη Γεωμετρία

Ο χρήστης μπορεί εύκολα να πάρει εικόνες του παραμορφωμένου φορέα κάτω από την επίδραση ενός φορτίου ή συνδυασμών φορτίων, καθώς και κινούμενες εικόνες για κάθε ιδιομορφή του φορέα.

 

Διαγράμματα Εντατικών Μεγεθών

Τα διαγράμματα ροπών, τεμνουσών και μετατοπίσεων απεικονίζουν τις εσωτερικές ροπές, τέμνουσες δυνάμεις και μετατοπίσεις για κάθε θέση κατά μήκος του κύριου φορέα, υπό την επίδραση μιας περίπτωσης φόρτισης ή ενός συνδυασμού φορτίσεων. Το SAP2000 δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να μετακινηθεί κατά μήκος του φορέα για να διερευνήσει τις τιμές των εντατικών μεγεθών, ενώ παράλληλα προβάλει αυτόματα τις περιοχές της μεγιστοποίησης των εντατικών μεγεθών.

 

Γενικευμένες Μετατοπίσεις

Τυχαίες τιμές μετατοπίσεων μπορούν να δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα μιας ανάλυσης, χρησιμοποιώντας τις γενικευμένες μετατοπίσεις. Αυτές οι τυχαίες τιμές είναι γραμμικοί συνδυασμοί των μετακινήσεων και των στροφών των κόμβων, και καταλήγουν στον υπολογισμό των μέσων όρων, των σχετικών μετατοπίσεων και άλλων ποσοτήτων ενδιαφέροντος. Οι γενικευμένες μετατοπίσεις μπορούν να προκύψουν από κάθε είδος ανάλυσης ή συνδυασμό αναλύσεων.

 

Τομές Διατομών

Οι δυνάμεις και ροπές που προκύπτουν για οποιαδήποτε διατομή του ελευθέρου σώματος της κατασκευής, μπορούν να προσδιοριστούν σε κάθε σημείο με την χρήση των τομών διατομής. Μια τέτοια τομή μπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήμα και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διάτμησης βάσης της κατασκευής, των δυνάμεων σύνδεσης των μελών, της δύναμης σχεδιασμού των τοιχίων και για πολλούς άλλους σκοπούς. Τα αποτελέσματα των τομών στις εκάστοτε διατομές μπορούν να ληφθούν για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης και τους πιθανούς συνδυασμούς.

 

Διαγράμματα Δυνατών Έργων

Στο SAP2000, τα διαγράμματα δυνατών έργων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί ποιά στοιχεία θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να ελεγχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πλευρικές μετατοπίσεις της κατασκευής.

 

Γραμμές επιρροής

Το SAP2000 χρησιμοποιεί τις γραμμές επιρροής για να υπολογίσει την απόκριση της κατασκευής στην διέλευση οχημάτων και άλλων κινητών φορτίων. Οι γραμμές επιρροής έχουν επίσης ενδιαφέρον για την κατανόηση της ευαισθησίας των διαφόρων μεγεθών έντασης, κατά την διέλευση ενός κινητού φορτίου. Οι γραμμές επιρροής μπορούν να εμφανιστούν στο περιβάλλον εργασίας σαν αποτέλεσμα των ασκούμενων μετατοπίσεων και τάσεων για κάθε στοιχείο της κατασκευής.

 

Έξοδος σε μορφή Πινάκων

Το SAP2000 έχει την δυνατότητα να εμφανίζει σε μορφή πινάκων όλα τα δεδομένα εισόδου, τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού. Οι πίνακες αυτοί υποστηρίζουν τις δυνατότητες ταξινόμησης και αντιγραφής-επικόλλησης, απαραίτητες για την χρήση των πινάκων σε άλλα προγράμματα. Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν σε αρχεία Access, Excel, Word, HTML ή TXT.

 

Video Animations

Το SAP2000 έχει την δυνατότητα να δημιουργεί αρχεία βίντεο (.avi) για την εύκολη εποπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων της ανάλυσης τα οποία διαφοροποιούνται με την πάροδο του χρόνου, όπως τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης χρονοϊστορίας.

Τεχνική Έκθεση

Γρήγορη Εξαγωγή Τεχνικής Έκθεσης

Προ- μορφοποιημένες αναφορές έτοιμες για εκτύπωση είναι διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα του μοντέλου  καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης και του σχεδιασμού. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων, ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι απαραίτητες εικόνες και διαγράμματα. Τέλος όλες οι αναφορές οργανώνονται με έναν πίνακα περιεχομένων, και ένα πρότυπο εξώφυλλο όπου εμφανίζονται οι κύριες πληροφορίες για το έργο, το όνομα και το λογότυπο της εταιρίας σας.

 

Αναλυτική Εξαγωγή Τεχνικής Έκθεσης

Το εργαλείο Αναλυτικής Εξαγωγής Τεχνικής Έκθεσης (Advanced Report Writer) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία εξελιγμένων τεχνικών εκθέσεων μιας μελέτης στο SAP2000. Οι εκθέσεις αυτές είναι πλήρως παραμετρικές, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να καθορίσει και να αποθηκεύσει ένα σύνολο προτύπων αρχείων για την τυποποίηση της παραγωγής του τεύχους μελέτης.

 

Εργαλεία

Εργαλείο Βελτιστοποίησης Φορτίου

Η βελτιστοποίηση του φορτίου στο SAP2000 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί ο βέλτιστος τρόπος επιβολής ενός φορτίου ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόκριση της κατασκευής. Τα φορτία μπορούν να εφαρμοστούν γραμμικά, μη-γραμμικά, ή σταδιακά κατά τις φάσεις κατασκευής. Οι επιθυμητοί στόχοι-όρια της βελτιστοποίησης μπορεί να εκφράζονται με όρους μετατοπίσεων, δυνάμεων, ροπών κτλ.

 

Σχεδιαστής Διατομών

Ο Σχεδιαστής Διατομών είναι ένα εργαλείο ενσωματωμένο στο SAP2000. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργεί ειδικές διατομές με αυθαίρετο σχήμα και υλικό, συμπεριλαμβανομένης και της διάταξης του οπλισμού. Όλες οι ιδιότητες των διατομών, τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης για διαξονική καταπόνηση καθώς και τα διαγράμματα ροπών- καμπυλοτήτων υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα.

 

Είσοδος και Έξοδος

Υποστηριζόμενες Μορφές Εισαγωγής και Εξαγωγής

Το SAP2000 υποστηρίζει πολλά εμπορικά προγράμματα για την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων. Προγράμματα και αρχεία όπως το Autodesk Revit Structure, το Tekla Structures, το AutoCAD (DXF/DWG), το CIS/2, το IFC, το IGES, και το SDNF είναι μερικά από αυτά που υποστηρίζονται. Το SAP2000 επίσης έχει την δυνατότητα να εξάγει τα δεδομένα ενός μοντέλου, καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε βάσεις δεδομένων του Microsoft Access. Στην περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί άλλα πακέτα ανάλυσης, το SAP2000 μπορεί να εισάγει αρχεία των προγραμμάτων FrameWorks Plus, STAAD, και STRUDL.

 

ACE-Hellas S.A.

Integrated Solutions